آموزشی

آموزشی (8)

1) چهار شکل لوازم آزمایشگاهی را به صورت ساده رسم کرده و ضمن ذکر نام , موارد کاربرد آنها را شرح دهید . 2) دانسیته را تعریف کرده و با نوشتن رابطه آن توضیح دهید , مقدار دانسیه یک ماده خالص بستگی به چه عواملی دارد . 3) دانسیته یک محلول مانند آب نمک بستگی به چه عواملی دارد . 5) تعریف خواص ذاتی و عارضی را بیان کرده و از هریک حداقل 2 مثال ذکر کنید 6) برای برداشتن بدون خطا و دقیق 2.7 ml جه وسیله ای را توصیه می کنید و چگونه استفاده کنیم ؟ 7) در یک عمل تیتراسیون اسید و باز اطلاعات زیر حاصل شده , مطلوب است غلظت اسید برحسب نرمالیته , مولاریته و درصد وزنی .     حجم اسید = 5 سی سی         حجم سود مصرفی = 15 سی سی     غلظت سود = 0.5 نرمال      ( محلول اسید را رقیق فرض کنید…
1) تفاوت هم زدن و اختلاط در مایعات را با مثال شرح دهید . 2) اهداف هم زدن را بیان کنید . 3) قسمت های مختلف مخزن های هم زن دار نام ببرید . 4) پروانه ها به چند دست کلی تقسیم می شوند و نقش هریک چیست ؟ 5) منظور از Flow control و Shear control چیست ؟ (با ذکر مثال ) 6) در موارد زیر مشخص کنید چه نوع رژیمی حاکم است .    الف) سوسپانسیون جامد در مایع   ب) امولسیون مایع در مایع   ج) انتقال حرارت   د) اختلاط گاز و مایع 7) در هر مورد در مسئله 6 چه نوع پروانه ای را توصیه می کنید . یک شکل ساده از هر کدام رسم کنید . 8) توان موتور یک همزن تابع چه پارامترهای است ؟ 9) ویسکوزیته بالا چه مقدار است و چه نوع پروانه هائی به کار می رود ؟ شکل آنها…
1) چهار شکل لوازم آزمایشگاهی را به صورت ساده رسم کرده و ضمن ذکر نام , موارد کاربرد آنها را شرح دهید . 2) دانسیته را تعریف کرده و با نوشتن رابطه آن توضیح دهید , مقدار دانسیه یک ماده خالص بستگی به چه عواملی دارد . 3) دانسیته یک محلول مانند آب نمک بستگی به چه عواملی دارد . 5) تعریف خواص ذاتی و عارضی را بیان کرده و از هریک حداقل 2 مثال ذکر کنید 6) برای برداشتن بدون خطا و دقیق 2.7 ml جه وسیله ای را توصیه می کنید و چگونه استفاده کنیم ؟ 7) در یک عمل تیتراسیون اسید و باز اطلاعات زیر حاصل شده , مطلوب است غلظت اسید برحسب نرمالیته , مولاریته و درصد وزنی .     حجم اسید = 5 سی سی         حجم سود مصرفی = 15 سی سی     غلظت سود = 0.5 نرمال      ( محلول اسید را رقیق فرض کنید…
1) یک نمودار Txy رسم کرده و قسمتهای مختلف آنرا شرح دهید . 2) در شکل زیر جه تشابه و تفاوتی بین دو سیستم A و B  وجود دارد . با دلیل بیان کنید . 3) نقش پرکن (packing ) در برج ها تقطیر چیست و تغییر سایز یا اندازه یک نوع پرکن در یک برج مشخص چه تاثیری در عملکرد آن برج دارد ؟ 4) در چه صورتی رابطه زیر در یک محلول برقرار است ؟                   Pi=Pi*.Xi 5) منحنی X-Y را چگونه می توان برای یک مخلوط دو جزئی رسم کرد ؟ 6) در صورتی که یک مخلوط ایده آل نباشد , فشارهای جزئی را چگونه می توان تعیین کرد ؟
1) اسید کلریک معرف گروه اول است , اگر هنگام رسوبگیری گروه اول این اسید , غلیظ و زیاد مصرف شود , چه مشکلی رخ خواهد داد ؟ 2) قسمت عمده فعالیت های آزمایشگاه شیمی عمومی دو , مربوط به چه کاری می شود و چرا ؟ 3) در گروه اول چرا جهت شناسائی سرب از دو روش استفاده می شود ؟ 4) سرب سولفات در آب داغ حل می شود ولی باقی کلریدهای گروه اول حل نمی شوند , علت چیست ؟ (بر اساس مفهوم و یا فرایند انحلال شرح دهید ) 5) در صورتی که در یک محلول زرد مقدار ناچیزی رسوب زرد وجود داشته باشد , چگونه می توان تشخیص داد ؟ 6) سولفید جیوه را در گروه دوم چگونه حل کردیم ؟ 7) واکنش یون جیوه با کلرید قلع را نوشته و با ذکر دلیل بگوئید این نوع واکنش ها را چه می نامند ؟ 8)…

شرکت کیمیا گستر قومس (مسئولیت محدود)                                                                                                                                                                                         Site design by :   NASAFA.IR

Please publish modules in offcanvas position.